สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เชิงรุกในสถานประกอบการ

07 มกราคม 2564